Ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα της παροχής οικονομικών κι επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι μεγαλύτερες από αυτές παρέχουν ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών και απασχολούν σημαντικό αριθμό συμβούλων, μερικοί από τους οποίους είναι μέλη διεθνών οργανισμών.

Λόγω της γενικής αύξησης του οικονομικού περιβάλλοντος, αναμένεται ότι η βιομηχανία ότι θα έχει περαιτέρω ανάπτυξη, συνεχίζοντας την τρέχουσα καλή πορεία της.

Η συνεχής παρακολούθηση των οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων και η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών από τις συμβουλευτικές εταιρείες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την τόνωση της ζήτησης και τη διατήρηση ή ακόμα και την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά.

Στους σημερινούς πελάτες μας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως:

  • Τακτικούς Ελέγχους
  • Φορολογικούς Ελέγχους
  • Φορολογικές Υπηρεσίες
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες