ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, με σκοπό πάντα την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Το σύστημα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρείας και σύμφωνα με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας καλύπτει τη δραστηριότητα της εταιρείας και το πεδίο εφαρμογής του συστήματος είναι:

«Οικονομικοί και Φορολογικοί Έλεγχοι και Συμβουλευτική επί Οικονομικών Θεμάτων»

Βασική αρχή λειτουργίας της εταιρείας είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ενώ δέσμευση της Διοίκησης είναι η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της και συμμορφώνονται με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις, τους κανόνες της λογιστικής και ελεγκτικής αντιμετώπισης τους.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία επιδιώκει:

 • την ικανοποίηση των πελατών και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης προς την εταιρεία
 • τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της
 • τη διαρκή συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και με τα πρότυπα λογιστικής και ελεγκτικής αντιμετώπισης
 • τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας της Εταιρείας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:
  • Ανασκόπηση Διοίκησης
  • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
  • Διορθωτικές Ενέργειες
  • Διαχείριση Διακινδύνευσης
  • Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας

Για την ταχύτερη και αρτιότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση της:

 • Δεσμεύεται να εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που η ίδια καθορίζει
 • Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία
 • Ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της και το παρακινεί να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές
 • Δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση των εργασιών της και στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Η δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος στο προσωπικό της εταιρείας αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτελεσματικής εφαρμογής του και της επίτευξης των παραπάνω στόχων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας ανασκοπεί περιοδικά τις αρχές και τους στόχους της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας, η τρέχουσα έκδοση της οποίας είναι κοινοποιημένη σε όλο το Προσωπικό.

 

Γλυφάδα,  20/01/2020

Ο Διαχειριστής,

Μανδηλαράς Δημήτριος