Μετατροπή ΕΛΠ σε ΔΠΧΑ

  • Προσδιορισμός των σημαντικών διαφορών μεταξύ των ΔΠΧΑ και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα ΔΠΧΑ
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιλογή των κατάλληλων λογιστικών πολιτικών προκειμένου να παρουσιάσετε δίκαια τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων παροχής στοιχείων που εφαρμόζονται για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
  • Σχεδιασμός εξειδικευμένης κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων και εκπαιδευτικού υλικού για διαφορετικό επίπεδο στελεχών και προσωπικού της οντότητας.