Η έρευνα οικονομικής απάτης είναι ένας πολύ ειδικός τύπος ανάθεσης, ο οποίος απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση από τα μέλη της ομάδας ελέγχου που έχουν εμπειρία όχι μόνο από τις λογιστικές κι ελεγκτικές τεχνικές αλλά και από το σχετικό νομικό πλαίσιο.

Υπάρχουν πολυάριθμοι διαφορετικοί τύποι απάτης που μπορεί να ζητηθεί από έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή να διερευνήσει. Η έρευνα είναι πιθανό να οδηγήσει τελικά σε δικαστική δίωξη εναντίον ενός ή περισσοτέρων υπόπτων και τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας πρέπει να είναι διαθέσιμα να εμφανιστούν στο δικαστήριο για να εξηγήσουν πώς διεξήχθη η έρευνα και πώς συλλέχθηκαν τα αποδεικτικά στοιχεία. Για το λόγο αυτό, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές πρέπει να λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση σε τέτοια θέματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η αξιοπιστία και ο επαγγελματισμός τους δεν μπορούν να υπονομευθούν κατά τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας.

Έκθεση Ελέγχου

Ο πελάτης παραλαμβάνει την έκθεση ελέγχου που περιλαμβάνει τα πορίσματα της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης μιας περίληψης αποδεικτικών στοιχείων και ενός συμπεράσματος ως προς το ποσό της ζημίας που υπέστη λόγω της απάτης. Η έκθεση θα περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο δράστης θέσπισε το σύστημα απάτης και ποιοι έλεγχοι, αν υπάρχουν, παρακάμπτονται. Η ελεγκτική ομάδα επίσης συστήνει βελτιώσεις στους ελέγχους εντός του οργανισμού για να αποτρέψει τυχόν παρόμοιες απάτες να συμβούν στο μέλλον.