Ο εταιρικός φόρος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής διαχείρισης μίας επιχείρησης. Ο σκοπός του φορολογικού σχεδιασμού, ως μέρος της συνολικής επιχειρησιακής στρατηγικής ενός οργανισμού, είναι να αποφευχθούν οι φορολογικοί κίνδυνοι και να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τις φορολογικές ευκαιρίες, εντός των νόμιμων ορίων. Η επαγγελματική διαχείριση των φόρων περιλαμβάνει την προσεκτική παρακολούθηση κάθε εταιρικής συναλλαγής και τον προσδιορισμό των φορολογικών επιπτώσεων από ένα αρχικό στάδιο.

Προσφέρουμε μια σειρά εταιρικών φορολογικών υπηρεσιών:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη φορολογία των εταιριών
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικής συμμόρφωσης
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με φορολογικά θέματα που σχετίζονται με συγχωνεύσεις και εξαγορές