Η Argo Audit, ως μέλος Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) www.soel.gr και καταχωρημένη στο Δημόσιο Μητρώο, παρέχει ειδικές υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου για την έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, ο φορολογικός έλεγχος αναφέρεται στις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που μπορούν να λάβουν τις εκθέσεις φορολογικού ελέγχου τους από τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που έχουν καταχωρηθεί στο δημόσιο μητρώο του Ν.3693 / 2008 .

Ο έλεγχός μας διεξάγεται σύμφωνα με τις επιταγές του Διεθνούς Προτύπου για τις Διασφαλίσεις (ISAE) 3000, “Διασφαλίσεις εκτός από τους ελέγχους ή τις αναθεωρήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών” και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Για να εξασφαλίσουμε τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας, έχουμε ενσωματώσει το πρόγραμμα λογισμικού φορολογικού ελέγχου “Audit Control” που παράγεται από μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες λογισμικού Epsilonnet σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)

Η ελεγκτική μας προσέγγιση επανεξετάζεται διαρκώς από το Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης κι Ελέγχου (ΕΛΤΕ) για να διασφαλιστεί ότι τα πρότυπα ελέγχου και οι κανονισμοί εφαρμόζονται ορθά.