Η Argo Audit είναι μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) www.soel.gr και παρέχουμε ελεγκτικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που προσφέρουμε είναι η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και προγραμμάτων λογισμικού ελέγχου. Έχουμε ενσωματώσει λογισμικά προγράμματα στις ελεγκτικές μας διαδικασίες που μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε οργανισμού.

  • Έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ΔΠΧΑ, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
  • Έλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
  • Έλεγχος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
  • Έλεγχοι σχετικά με την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Ο τρόπος οργάνωσης της Argo Audit και οι ελεγκτικές μας εργασίες εποπτεύονται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) www.elte.org.gr, που είναι η εθνική εποπτική αρχή του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος.