Παρέχουμε τις ακόλουθες φορολογικές υπηρεσίες, προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να συμμορφωθούν με τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Αναδιάρθρωση του φόρου

  • Διάρθρωση των συναλλαγών με φορολογικά αποδοτικό τρόπο
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις φορολογικές εκπτώσεις και την αναγνώριση εισοδήματος
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που σας βοηθούν να εντοπίσετε και να αξιολογήσετε όλες τα πιθανά φορολογικά έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν από μια συναλλαγή.

Ο φορολογικός έλεγχος επεκτείνεται στα εξής:

  • Επισκόπηση φόρου εισοδήματος
  • Ανάλυση των ζητημάτων ΦΠΑ
  • Λοιποί φόροι (περιβαλλοντικοί φόροι, δημοτικοί φόροι, φόροι ιδιοκτησίας, κλπ.)
  • Λογιστικές διαφορές
  • Συμβάσεις