Argo Audit - Συμβουλευτικές, Λογιστικές, Φορολογικές Υπηρεσίες > Services > ADVISORY > Επιχειρησιακή αναδιοργάνωση και βελτίωση
restructuring
To err is nature, to rectify error is glory.

George Washington

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προσαρμοσμένων στη δική σας κατάσταση, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να αξιολογήσετε τις ευκαιρίες, να επιλέξετε το αποτελεσματικότερο σχέδιο αναδιάρθρωσης και να επιτύχετε τους στρατηγικούς στόχους σας.

Οι υπηρεσίες αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν:

  • Εταιρική αναδιάρθρωση: Βοηθάμε τις εταιρείες και τους επενδυτές να βελτιώσουν τη συνολική αναμενόμενη απόδοση σε περιόδους αβεβαιότητας. Σας υποστηρίζουμε στη διαχείριση των εσωτερικών σας διαδικασιών και στην κατανομή των επενδύσεων και κεφαλαίων.

Λόγοι για την εταιρική αναδιάρθρωση

  • Αλλαγή στη στρατηγική
  • Έλλειψη κερδών
  • Κακές ταμειακές ροές

Τύποι εταιρικής αναδιάρθρωσης

Αυτός ο τύπος αναδιάρθρωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω της σημαντικής μείωσης των συνολικών πωλήσεων λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Εδώ, η εταιρία σας μπορεί να μεταβάλει το πρότυπο της μετοχικής της σύνθεσης, το χρονοδιάγραμμα εξυπηρέτησης του χρέους και τις συμμετοχές σας.

Όλα αυτά γίνονται για τη διατήρηση της εταιρίας στην αγορά και την αύξηση της κερδοφορίας της.

Η οργανωτική αναδιάρθρωση συνεπάγεται με αλλαγή στην οργανωτική δομή μιας επιχείρησης, όπως η μείωση του επιπέδου της ιεραρχίας, η αναδιάταξη των θέσεων εργασίας, η μείωση του προσωπικού και η αλλαγή των σχέσεων αναφοράς. Αυτός ο τύπος αναδιάρθρωσης γίνεται για να μειώσει το κόστος και να εξοφλήθει το οφειλόμενο χρέος για να συνεχίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με ενδεδειγμένο τρόπο.

Είδη στρατηγικών εταιρικής αναδιάρθρωσης

Δύο ή περισσότερες επιχειρηματικές οντότητες συγχωνεύονται είτε με απορρόφηση είτε με τη δημιουργία νέας εταιρείας. Η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων επιχειρηματικών οντοτήτων γίνεται γενικά με ανταλλαγή χρεογράφων μεταξύ της μητρικής και της μέλλουσας θυγατρικής εταιρίας.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής εταιρικής αναδιάρθρωσης, δύο ή περισσότερες εταιρείες συνδυάζονται σε μία μόνο εταιρεία για να επωφεληθούν από τη συνέργεια που προκύπτει από μια τέτοια συγχώνευση.

Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, η απορροφώσα εταιρεία αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας στόχου. Είναι επίσης γνωστή ως η εξαγορά.

Μια κοινοπραξία είναι μια επιχειρηματική συμφωνία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη συμφωνούν να συγκεντρώσουν τους πόρους τους για την εκπλήρωση συγκεκριμένης αποστολής. Αυτό το έργο μπορεί να είναι ένα νέο project ή οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σε μια κοινοπραξία (JV), κάθε συμμετέχων είναι υπεύθυνος για τα κέρδη, τις απώλειες και τα κόστη που συνδέονται με αυτή. Ωστόσο, η επιχείρηση έχει τη δική της οντότητα, ξεχωριστή από τα επιχειρηματικά συμφέροντα των συμμετεχόντων.

Μια στρατηγική συμμαχία είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο εταιρειών για την ανάληψη ενός αμοιβαία επωφελούς έργου, ενώ το κάθε μέρος διατηρεί την ανεξαρτησία του. Η συμφωνία είναι λιγότερο περίπλοκη και λιγότερο δεσμευτική από μια κοινοπραξία.

  • Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης:

Η διαχείριση κεφαλαίου κίνησης είναι μια επιχειρηματική στρατηγική που έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία μιας εταιρείας παρακολουθώντας κι αξιοποιώντας τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο πρωταρχικός σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης είναι να επιτρέψει στην εταιρεία να διατηρεί επαρκείς ταμειακές ροές για να καλύψει το βραχυπρόθεσμο λειτουργικό κόστος και τις βραχυπρόθεσμες οφειλές.

Όταν μια επιχείρηση δεν έχει αρκετό κεφάλαο κίνησης για να καλύψει τις υποχρεώσεις της, η οικονομική αφερεγγυότητα μπορεί να οδηγήσει σε νομικά προβλήματα, εκκαθάριση περιουσιακών στοιχείων και ενδεχόμενη πτώχευση. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις να έχουν επαρκή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Σας βοηθάμε να βελτιώσετε τις ταμειακές ροές σε τρέχοντες λογαριασμούς κεφαλαίου:

– Απαιτήσεις

– Υποχρεώσεις

– Επίπεδα Αποθήκης

– Λοιπών μη κυκλοφορούντων παγίων