Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζεται να αποτιμώνται συχνά για διάφορους λόγους, μερικοί από τους οποίους είναι:

  • η αγορά
  • η πώληση τους
  • η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο
  • ο φόρος κληρονομίας και οι υπολογισμοί φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

Γενικά, οι δυσχέρειες αποτίμησης περιορίζονται σε μη εισηγμένες εταιρείες, επειδή οι εισηγμένες εταιρείες έχουν μια τιμή μετοχής. Ωστόσο, ακόμη και οι εισηγμένες εταιρείες μπορούν να χρήζουν αποτίμησης, όταν, για παράδειγμα, κάποιος προσπαθεί να προβλέψει την επίδραση μιας εξαγοράς στην τιμή της μετοχής.

Η ικανότητά μας να κατανοούμε και να προσδιορίζουμε την αξία των εταιρειών αποτελεί ένα σημαντικό των υπηρεσιών της εταιρείας μας. Προσφέρουμε υπηρεσίες αποτίμησης και συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών σε ποικίλους κλάδουςς, συμπεριλαμβανομένης της αποτίμησης της εταιρικής αξίας, της δωρεάς, της ακίνητης περιουσίας και του φόρου εισοδήματος, της αποτίμησης των συμβάσεων αγοράς και πώλησης, της αποτίμησης των χρηματοοικονομικών εκθέσεων και της παροχής συμβουλών μαρτυρίας εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, μπορούμε να βοηθήσουμε στις ανάγκες που σχετίζονται με συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων των εύλογων αξιών και της αξιολόγησης των στρατηγικών εναλλακτικών λύσεων.

Τα παρακάτω βρίσκονται μερικοί από τους τομείς στους οποίους παρέχουμε υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων:

  • Χρηματοοικονομικές αξιολογήσεις
  • Πωλήσεις επιχειρήσεων
  • Αποτίμηση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων
  • Επίτευξη και προγραμματισμό εξόδου από έναν η περισσότερους κλάδους
  • Ειδικές φορολογικές αποτιμήσεις